ارتباط شکست ناپذیر بین مدیریت انبار و بارکدخوان دوبعدی