موبایل کامپیوترهای جان سخت کاربردی در محیط های سرد