شرکت های Zebra و Confidex اولین راهکار اشتراکی خود را معرفی نمودند.