ثبت نام در همایش

مراحل ثبت نام
1. تكميل فرم ثبت‌نام فردی یا گروهی و یا دانلود فرم ثبت نام يا تماس با مسوول ثبت نام همایش  (خانم قاسمی  42069)
2. پرداخت هزينه ثبت نام بر اساس جدول ذيل به حساب شماره 0103724702002 بانک ملی / سیبا به نام شرکت فن آوران سپاکو
3- ارسال کپي فيش واريزي به همراه فرم تکميل شده ثبت ‌نام از طريق فکس به شماره 42069 داخلی 5 
* در صورت برگزاری همایش ها به صورت رایگان هیچگونه وجهی دریافت نمی گردد.